תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 

כללי

האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני (חנות וירטואלית) הוקם ומופעל על ידי טליאקס האתר מציע לציבור גולשי האינטרנט בישראל המשתמשים באתר (“המשתמשים” או “הגולשים”) מוצרים ושירותים המוצעים ידי בית העסק מעת לעת. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות, לכל דבר ועניין.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו ייחשבו כהסכמה מצד המשתמש לכל התנאים ההתניות וההודעות הכלולות בתקנון זה כלשונם והוראות אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין בית העסק. הינך מצהיר ומתחייב כי קראת את תקנון האתר והנך מסכים ומתחייב להוראותיו. אם אינך מסכים לחלק או לכל תנאי תקנון זה הינך מתבקש לא לעשות שימוש באתר.

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה במשתמע.

בית העסק יעשה את כל הדרוש באופן סביר על מנת לוודא שהאתר יפעל כסדרו. יחד עם זאת עלולים לחול שיבושים בפעילות האתר מסיבות אשר אינן תלויות בבית העסק, לפיכך, בית העסק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם למשתמשים (אם יגרם להם), עקב אי קבלת ההצעה לרכישת מוצר או שירות כלשהו באמצעות האתר והגולש פוטר בזה את בית העסק, מכל נזק כאמור.

 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is) ולפיכך וללא מצג כלשהו מצד בית העסק , לפיכך לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בית העסק בגין תכונות האתר, אופן השימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו.

רשאים להשתמש באתר- רשאים להשתתף במכירה באתר ולהגיש הצעות לרכישה אך ורק משתמשים העומדים בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן

המשתמש הינו תושב מדינת ישראל אשר גילו עולה על 18 שנים המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הישראליות.

המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות

המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים בישראל.

 

מכירה

המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר מוצעים במחיר קבוע מראש ועד גמר המלאי. הגולש בוחר מוצר (יש לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקנייה בהתאם להוראות הקיימות באתר.

בית העסק אינו מתחייב למלאי מוצרים מסוים כלשהו.

 

בית העסק מציע לרכישה באתר מוצרים ושירותים בכמויות, במחירים ובתנאים כפי שיראה לנכון מעת לעת ולפי שיקול דעתו הבלעדית. שמורה לבית העסק הזכות להוסיף ו/או לגרוע מהמוצרים והשירותים המוצעים באתר, לקבוע את כמות כל מוצר ו/או שירות שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

 

ידוע לגולש כי אתר הבית העסק (טליאקס) מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים וכי עליו לוודא את תנאיו ותוקפו של כל מבצע. אין כפל מבצעים, משתמש לא יוכל ליהנות מיותר מהנחה או ממבצע יחיד בכל רכישת מוצר.

בעת ביצוע רכישה באתר, המשתמש נדרש למלא פרטים בסיסיים כגון: שם, כתובת, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים אם וככל שיידרשו. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לספק פרטים נכונים ומדויקים, החברה אינה מתחייבת לאפשר ביצוע רכישה ואינה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש סיפק פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים.

 

ביצוע הזמנה באתר ותשלום

חיוב משתמש בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו באתר, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הרכישה ולאחר אישור בית העסק להמצאות הפריטים במלאי ולתנאי האספקה.

האתר מאובטח עפ”י תקן PCI פרטי כרטיס האשראי לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי בית העסק. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI DSS. במקרים שאינם בשליטתו ואו הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

לאחר ביצוע הזמנה באתר, תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי של המשתמש. עם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה או נדחתה. הגשת פרטי אמצעי תשלום כוזבים ושקריים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי, יקבל מבצע ההזמנה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה לפנות לחברת כרטיסי האשראי אשר הנפיקה לו את הכרטיס עימו המשתמש מעוניין לבצע את התשלום לצורך קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר שבית העסק קיבל מחברת האשראי את האישור לביצוע העסקה.

לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 2 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה בית העסק זכאי לבטל את ההזמנה.

כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להמצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע למכירה.

פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של בית העסק בלבד ולא יועברו על ידו לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. בביצוע הרכישה הרוכש מסכים כי בית העסק ישמור את פרטיו במערכת נתוניה.

מערכת המחשוב של בית העסק מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר החברה ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

אספקה והובלה

בכפוף לכך ששולמה לבית העסק מלוא התמורה בגין המוצר באמצעות כרטיס אשראי, בית העסק ידאג לאספקת המוצר שנרכש על ידי המשתמש באתר (בתוספת דמי המשלוח המפורטים באתר) לכתובת שסיפק המשתמש בעת הרישום לאתר או לכתובת שנתבקשה על ידי המשתמש בעת ההזמנה.

האספקה תעשה בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה לרבות לעניין מועד האספקה, אלא אם נכתב אחרת באתר.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, בית העסק רשאי להעמיד את המוצר לרשות המשתמש במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. לידיעתך, בית העסק עושה מאמץ לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, אולם, באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.

לחברה שמורה הזכות להודיע כי מטעמים בטחוניים ואחרים, אין באפשרותה לספק את המוצר לכתובת או לאזור שצוינו על ידי המשתמש בעת ההרשמה או בעת ההזמנה ובמקרים אלו כאמור, לא תתקבל הצעתו לרכישת המוצר והמוצר לא יסופק לו מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם כלשהו ע”י מי מהצדדים.

דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה מיוחדת.

הובלה מיוחדת משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה כאמור, בית העסק יהיה רשאי לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

לבית העסק שמורה הזכות להודיע לגולש, כי עקב נסיבות מיוחדות (כגון: אספקת מוצר כבד לקומות גבוהות או אספקת מוצר כבד או גדול למקום שאליו אין דרכי גישה סלולות), בכוונתה לדרוש תוספת תשלום בגין דמי ההובלה. סרב המשתמש לשלם את התוספת שנדרשה ממנו, תהיה החברה רשאית לסרב לבצע את העסקה ובמקרה כאמור לא יסופק המוצר למשתמש, ויבוטל התשלום של המשתמש במידה ובוצע.

במניין ימי אספקת המוצרים המצוינים בדף המכירה נכללים אך ורק ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג)

בעת אספקת המוצר, רשאי בית העסק לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת הזכות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.

המשלוחים מגיעים עד רמת הגולן צפונה ועד קו דימונה דרומה, כמו כן הם לא מגיעים לאזור ים המלח, ובאזור השומרון הם מגיעים עד 10 ק״מ מאריאל.

איסוף עצמי

במידה והמשתמש יבחר לאסוף את המוצר עצמאית, על המשתמש יהא להגיע לאחר תיאום מראש ובזמן שנקבע עבורו. אין להגיע ללא תיאום מראש, המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי. במקרה של הובלה עצמית המשתמש לא יחויב בדמי הובלה

 

אספקה ליעדים מחוץ לישראל

 דמי המשלוח באתר אינם כוללים משלוח מחוץ לגבולות ישראל. כל משלוח ואספקה ליעדים אלו יתומחר בנפרד מול נציגי בית העסק ובתיאום מול המשתמש.

אחריות 

תקופת האחריות למוצר שונה ממוצר למוצר ומפורטת בדף המכירה.

יש לעיין בתנאי האחריות טרם ביצוע העסקה.

האחריות לא תהיה תקפה במקרה שהנזק נגרם עקב שימוש לקוי של הלקוח במוצר (שבר, נפילה, רטיבות, תחזוקה לקויה, חתכים מכוונים, שימוש לא נכון במוצר וכד)’

טליאקס לא תהיה אחראית להתקנה ו/או הרכבה של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.

בכל מקרה של תקלה במסגרת האחריות, הלקוח ישלח את הפריט אל משרדי טליאקס, בצירוף חשבונית העסקה. בית העסק יהיה אחראי לתיקון המוצר או החלפתו לפי מדיניות . השירות של המוצר.

במקרה ולא ניתן לתקן תקלה במוצר שבאחריות, יוצע ללקוח החלפה או זיכוי על פי מלאי המוצר ותנאי האחריות, ובהתאם למדיניות הביטולים של בית העסק.

מדיניות הפרטיות

לצורך אספקת השירותים באתר, בית העסק מבקש ממך ואוסף עליך מידע על שימושים שאתה עושה באתר ו/או בשירותי בית העסק.

כל המידע יוחזק במאגר מידע ממוחשב למטרות תפעול, אספקה ופיתוח של שירות בית העסק; שיפור שירות; חיוב; קשרי לקוחות; דיוור; שירות לקוחות, בדיקת אשראי ושיווק.

במטרה להגן על נתוניך, בית העסק יכול לדרוש ממך שתספק לו מידע שמאפשר לזהותך, כגון מספר תעודת זהות ומידע הנוגע לאמצעי התשלום שמסרת לצורך תשלום עבור שירותים שרכשת.

שימוש במידע שמסרת או שנאסף לגביך, שלא לצורך אספקת שירות עבורך, ייעשה באופן שאינו מזהה אותך אישית.

לא חלה עליך חובה חוקית למסור מידע לבית העסק, אך הימנעות ממסירת מידע תמנע מבית העסק אפשרות לספק לך שירותים מסוימים, כולם או חלקם.

בית העסק, עובדיו, שלוחיו והפועלים מטעמו לא יגלו רשימות ומסמכים בהם רשומים שמך ומענך או כל מידע אחר הנוגע אליך.

על אף האמור, בית העסק רשאי להעביר את פרטיך והמידע על אודותיך לצדדים שלישיים, לרבות לכל תאגיד קשור לבית העסק, ובכלל זה לחברות בנות ו/או לחברות אשר יש להן קשרי בעלות עם החברה. כל זאת לצורך אותן מטרות ושימושים כפי שבית העסק עצמו רשאיא לעשות, וכן בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) מסירת פרטי הלקוח לצד שלישי לשם גביית כספים המגיעים לבית העסק בגין שירותי בית העסק ובהתאם לתנאיי ההתקשרות, ובלבד שהמידע המועבר נחוץ לשם גביית כספים ועריכת חשבונות, והצד השלישי אליו הועבר המידע כאמור התחייב לשמור על פרטיות הלקוח כאמור בסעיף זה; (2) העברת פרטיך לאחר על פי סמכות שבדין; (3) לצורך מסירת המידע לך או למורשה מטעמך, לפי בקשתך, רשימות, מסמכים ומידע כאמור בסעיף זה לעיל הנוגעים אליך בלבד; (4) פניה אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות של בית העסק (לעתים אף בשיתוף עם צדדים שלישיים) (להלן: “הדיוור”), בכפוף להוראות כל דין וכל עוד לא תבקש להפסיק את הדיוור אליך, בכתב, כמפורט להלן; (5) למניעת הונאות; (6) לשם עיבוד נתונים שנאספו על ידי בית העסק או מי מטעמו; (7) לצורך אספקה תקינה של שירותי בית העסק.

פרטי ההתקשרות שלך, המופיעים במערכות בית העסק, ישמשו לצורך משלוח מידע ו/או עדכונים ו/או חומר פרסומי/ שיווקי כלשהו בדבר שירותי בית העסק. כל זאת בכל אמצעי תקשורת, לרבות באמצעות כתובת דואר אלקטרוני (e-mail), כתובתך הרגילה, אשר סיפקת לבית העסק, וכן באמצעות הטלפון, מערכת חיוג אוטומטית, פקסימיליה, הודעת מסר קצר וכד.’

בית העסק יוכל להעביר את כל המידע על אודותיך, כפי שנצבר במאגרי המידע שלה, לצד שלישי, וזאת במסגרת העברת עסקי בית העסק (כולם או חלקם) לאותו צד שלישי. זאת בכפוף לכך שאותו צד שלישי יתחייב לשמור על פרטיך האישיים ועל הנתונים שיועברו אליו, כפי שבית העסק מתחייב בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו.

בית העסק עשוי מעת לעת להקליט שיחות לקוחותיו עם מוקד השירות שלו על מנת להפיק לקחים ולשפר את השירות, וכן במקרים בהם תתעוררנה מחלוקות בינך או מי מטעמך לבין בית העסק השימוש באתר מהווה הסכמה לשימוש כדין שנעשה בהקלטות אלה.

לאחר הפסקת השימוש באתר ו/או ביטול ההתקשרות עם בית העסק מכל סיבה שהיא, בית העסק ישתמש במידע שמזהה אותך אישית רק למטרות התחשבנות, התגוננות מפני תביעות ומענה לרשויות על פי דין. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי ההתקשרות שבמסמך זה.

שירות לקוחות- למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציג שירות הלקוחות של טליאקס, אשר ישמח לעזור בטלפון 054-7678139

ביטול עסקה

1. מבצע ההזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשע”א – 2010, זכות הביטול והזכות להחזר כספי הינן בכפוף לתנאים   שלהלן:

 • כאשר ערך הטובין ו/או השירות עולה על 50 ש”ח, ובכפוף ליתר התנאים הקבועים בחוק כמפורט מטה.

 • כלל המוצרים – פרק זמן לביטול מיום הרכישה הוא 14 יום, באריזתם המקורית ובמידה ולא נעשה בהם שימוש. עוד קובעות התקנות כי אם המוצר חובר  לחשמל, ייחשב הדבר לשימוש במוצר.

 •לא ניתן לבטל עסקה לרכישת; (1) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה; (2) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את  אריזתם המקורית; (3) מוצרים שהוזמנו או יוצרו במיוחד לפי דרישת הלקוח כגון מידות, צבעים מיוחדים ומוצרים שאינם מופיעים באתר.

 • החזר כספי יינתן בניכוי 5% (דמי ביטול) מערך הטובין ו/או השירות או 100 ₪ לפי הנמוך וזאת לפי הוראת דמי הביטול לפי התקנות.

 • החזר כספי יבוצע לא יאוחר מ-7 ימי עסקים באותו אופן בו בוצעה העסקה.

 • כאשר אמצעי התשלום בגין העסקה הינו תווי קניה / שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען, לא תחול זכות הביטול על העסקה.

 • צרכן המבקש לבטל עסקה, חייב להציג לעוסק חשבונית ו/או סרט קופה ו/או פתק החלפה, המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק.

2. ביטול עסקה ייעשה באמצעות פנייה במייל לטליאקס בלבד, באמצעות שליחת הודעת מייל לכתובת store@tallyex.com

3. החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות המשתמש, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית המשתמש המשנה את מצבו לרעה, כפופה לזכותן של בית העסק לתבוע את נזקיו בשל כך.

4. על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

5. בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, בית העסק יכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר אשר טרם הוחל ביצורה.

6. בית העסק יהא רשאי לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב, לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך ובית העסק ימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או ישיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי בית העסק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.